Standardvilkår for Internetabonnement hos Mira Internet 

1. Standardvilkårenes omfang
Disse standardvilkår gælder for alle Internetabonnementer udbudt af Mira Internet ApS, med mindre der er indgået særlig aftale, hvoraf fremgår, at disse vilkår er fraveget.

Kunden vil ved indgåelse af abonnementsaftale med Mira Internet ApS, få udleveret et produktblad med specifikation af det pågældende abonnement, og angivelse af eventuelle særlige vilkår gældende for det/de bestilte abonnement.

 

alprazolam-info.net

zolpidem-info.net

 Abonnementet forudsætter at kunden selv er i besiddelse af nødvendigt terminaludstyr, som f.eks. PC, modem, eventuel software og lignende. Disse krav er yderligere specificeret i produktbladet.

Såfremt det fremgår af produktblandet kan abonnementet i enkelte tilfælde inkludere at Mira Internet ApS eller dennes underleverandører udlåner kunden en del af det nødvendige udstyr. I disse tilfælde beholder Mira Internet ApS og/eller vore underleverandører enhver ejendomsret til det udlånte udstyr og evt. installationer. Det er således kundens ansvar at det udlånte udstyr og de etablerede installationer benyttes efter forskrifterne, at der ikke foretages uautoriseret ændring eller indgreb i installationernes og udstyrets soft- eller hardware, samt at installationer og udstyr ikke udlejes, udlånes, sælges, pantsættes etc.

Kunden hæfter økonomiske for evt. udlånt/udlejet udstyr og vil derfor skulle betale et erstatningsbeløb såfremt udstyret ikke returneres jf. Mira Internet ApS’ forskrifter. Returneringen skal ske senest 3 uger efter ophør af aftalen.
Da udstyr udlånes/udlejes af såvel Mira Internet ApS og dennes underleverandører, skal Mira Internet ApS altid kontaktes før returnering.
I forbindelse med såkaldte ”Gør-Det-Selv”-løsninger påhviler det kunden at etablere forskriftsmæssig elforsyning, kabelføring mv. jf. de udleverede vejledninger.

Kunden må endvidere kun tilslutte CE-mærket udstyr til det danske telenet og såfremt det konstateres at det tilsluttede udstyr skaber forstyrrelser på telenettet, er kunden forpligtet til omgående at frakoble det.

2. Parterne
Aftale om abonnement på Internetydelser indgås mellem kunden og Mira Internet ApS. Kun myndige personer kan tegne Internetabonnement hos Mira Internet ApS. Kunden hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til disse vilkår.

Kunden har som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret fra modtagelsen af kontrakten. Såfremt kontrakten returneres i underskrevet stand, tiltræder kunden dog disse vilkår omgående.

3. Abonnementsaftale
Kunden skal ved aftaleindgåelsen give Mira Internet ApS oplysning om navn, adresse og telefonnummer. Kunden skal efter Mira Internet ApS’ anmodning dokumentere oplysningernes rigtighed. Ved adresseændring skal kunden straks give Mira Internet ApS meddelelse herom.

Med tilmelding til betalingsservice skal der oplyses registrerings nr., konto nr. og CPR/SE- nr.

Mira Internet ApS’ registreringer om kundens identitet og adresse m.v. lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.

Når du underskriver oprettelsesblanketten giver du samtykke til, at Mira Internet ApS til enhver tid kan indhente oplysninger hos et anerkendt kreditoplysningsbureau.

Mira Internet ApS kan på baggrund af negative kreditoplysninger forlange, at kunden stiller sikkerhed enten i form af et kontant depositum eller en anfordringsgaranti fra et anerkendt pengeinstitut. Depositum forrentes ikke, og som kunde er du forpligtet til at afholde alle udgifter i forbindelse med sikkerhedsstillelse. Mira Internet ApS forbeholder sig retten til på baggrund af en kreditvurdering, at indskrænke eller afvise brug af visse services.
I forbindelse med aftaleindgåelsen modtager kunden gældende abonnementsvilkår og oplysning om eventuelle oprettelses-, abonnements- og forbrugsafgifter og andre relevante serviceafgifter, samt et produktblad.
Alle abonnenter kan få support. Mira Internet ApS bærer ikke ansvar for, hvorvidt kunden opnår den ønskede forbindelse til Internettet, som følge af installations - eller opsætningshjælp fra support. Support er en service, der ydes vore kunder. Kunden frigøres derfor ikke for betaling af abonnement eller telefoniregning, i fald det ikke lykkes support, at løse kundes eventuelle problemer.

Materiale til og fra kundens elektroniske postkasse er personligt og fortroligt. Kun udvalgt personale i Mira Internet ApS’ systemadministration har adgang til mail-servere. Abonnementet giver ret til ubegrænset adgang til Internettet. Kunden har adgang til indhold, produkter på Mira Internet ApS’ servere i det omfang, at disse ikke kræver særskilt betaling/abonnement. Abonnementet giver adgang for en tilkoblet maskine ad gangen med mindre andet specifikt fremgår af produktarket.
Abonnementet må kun benyttes af en husstand, med mindre andet specifikt fremgår af produktarket.
Mira Internet ApS behandler alle kundedata – herunder hjemmesider, e-mails, forbrugsforhold mv. – fortroligt. Dog vil disse oplysninger kunne udleveres til myndigheder og/eller underleverandører i forbindelse med politiefterforskning. I så fald vil Mira Internet ApS sikre at udleveringen samtidig sker med eller umiddelbart efterfulgt af en fremlæggelse af retskendelse eller samtykkeerklæring i overensstemmelse med retsplejelovens regler og den af politiet udviklede praksis om indhentelse af retskendelse til brug for telefonaflytning.

Alle omkostninger vedrørende kommunikation mellem abonnenten og Mira Internet ApS’ opkoblingspunkter oppebæres af abonnenten.

4. Overdragelse af abonnementsaftalen m.m.
Den mellem Mira Internet ApS og kunden indgåede abonnementsaftale, kan ikke af kunden overdrages til tredjemand.

Det er ikke tilladt ved denne abonnementsaftale at koble lokalnet op på Internettilslutningen, med mindre dette klart fremgår af produktbladet.

5. Sikkerhed
Ved åbning af Internetabonnement hos Mira Internet ApS, får kunden udleveret et login og et password. Disse oplysninger er personlige og må ikke videregives til andre. Kunden bærer ansvaret for andres misbrug af disse oplysninger.

Kunden bekræfter ved sin underskrivelse af abonnementsaftalen at der hæftes for abonnementsafgifter og evt. opkald til Mira Internet ApS’ telefoni ved hjælp af de tildelte koder.

Kunden gøres opmærksom på, at kunden ved at downloade materiale fra Internettet, eller ved åbningen af programmer i modtaget e-post, løber en risiko for at inficere sin hardware og software med virus, orme og lign. uønskede programmer. Mira Internet ApS har ikke indflydelse på disse forhold, og kan således ikke drages til ansvar for skader og tab som følge heraf.

6. Driftssikkerhed, kapacitetshensyn m.m.
Kunden må ikke overskride de på produktbladet specificerede
forbrugsbegrænsninger.

Internettets, telefonlinjers og ADSL-linjers særlige karakter betyder, at Mira Internet ApS ikke altid kan garantere, at de på produktbladene nævnte forbindelser og hastigheder kan opnås. Ved lavere end maksimal hastighed ydes dog ingen økonomisk kompensation.
Mira Internet ApS kan på ingen måde garantere at der kan leveres ADSL på kundens telefonforbindelse og kan derfor ikke drages til ansvar for manglende ADSL-dækning.

Såfremt der ved ADSL-bestillinger ikke kan leveres den ønskede minimums-hastighed, vil Mira Internet ApS så vidt mulig oplyse kunden om evt. tiltag, der kan iværksættes for at forbedre mulighederne for en ADSL-forbindelse.

Kunden er ikke bundet af en ADSL-bestilling såfremt den bestilte minimums-hastighed ikke kan opnås.

Mira Internet ApS forbeholder sig ret til i særlige tilfælde at begrænse/indskrænke de udbudte produkters anvendelsesmuligheder på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold.

Mira Internet ApS har ret til at lukke forbindelsen samt e-mail konti, hvis kunden ikke har anvendt sin internet-aftale gennem opkobling til Internet i 3 måneder. Der kan dog gives dispensation efter skriftlig aftale med Mira Internet ApS.

7. Fejlafhjælpning
Mira Internet ApS afhjælper fejl i egne anlæg, installationer og software hurtigst muligt. 

Kunden skal sikre at Mira Internet ApS eller evt. repræsentanter kan få adgang til installationsadressen i forbindelse med fejlsøgning og – afhjælpning.

Kunden skal endvidere i nødvendigt omfang medvirke til fejlsøgning og – afhjælpning.

Fejlafhjælpning sker i almindelighed inden for normal arbejdstid.

Såfremt det kan sandsynliggøres at en fejlmelding ikke skyldes forhold hos Mira Internet ApS eller dennes underleverandør, er kunden forpligtet til at betale for evt. forgæves fejlsøgning.

Såfremt Mira Internet ApS er nødsaget til at benytte ekstern supporter ved f.eks. fejlretning af internetforbindelser på kundens installationsadresse, må der påtænkes yderligere fejlretningstid. 

Normalvis er det muligt, mod ekstra betaling af modtage "straksservice" på installationsadressen. Dog kan ikke brofaste øer være underlagt særlige vilkår, som umuliggør disse former for straksservice. 

8. Priser
Abonnements- og forbrugspriser afhænger af den valgte abonnementstype.
Mira Internet ApS opkræver forbrugsafgifter og eventuel abonnementsafgift. Derudover kan Mira Internet ApS opkræve specifikke afgifter og gebyrer for supplerende tjenester, funktioner, faciliteter og engangsydelser m.v.
Oplysning om de til enhver tid gældende priser kan indhentes ved henvendelse til Mira Internet ApS.

9. Betaling
Opkrævninger i henhold til abonnementsaftalen sker ved udsendelse af en regning med angivelse af betalingsfrist. Eventuelt abonnement på Internetadgang mv. til Mira Internet ApS opkræves forud.

Såfremt betaling ikke sker via BetalingsService (BS) opkræver Mira Internet ApS et fakturagebyr på kr. 20 inkl. moms.

Betaling sker i danske kroner med mindre andet er særskilt aftalt.
Ved forsinket betaling er Mira Internet ApS berettiget til at opkræve morarenter i henhold til rentelovens bestemmelser herom fra betalingsfristens udløb, og indtil betaling sker. Mira Internet ApS er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve.

Hvis Mira Internet ApS overdrager et mellemværende til inkasso, opkræves der med inddrivelse af beløbet forbundne inkassosalær.

10. Kundens brug af Mira Internet ApS’ net og servere
Kunden er opmærksom på, at Mira Internet ApS ikke har muligheder for, og ikke påtager sig at kontrollere kundens anvendelse af de ressourcer, der stilles til kundens rådighed ved indgåelsen af abonnementsaftalen.

Herunder hvilke informationer, der stilles til rådighed af eller for kunden via e-post, i nyhedsgrupper, chatgrupper eller på kundens hjemmesider, eventuelt via links.

Kunden påtager sig derfor ved denne abonnementsaftale ethvert ansvar for alle informationer, der stilles til rådighed af kunden ved anvendelsen af Mira Internet ApS’ net og servere.

Kunden gøres endvidere opmærksom på, at brug uden samtykke af kunstneriske og litterære værker og andre ophavsretsbeskyttede værker - ved eksempelvis distribution eller downloading - vil være en krænkelse af rettighedshaveres ophavsrettigheder. Det er således kundens ansvar, at brugen af sådanne værker sker med tilstrækkeligt samtykke fra de relevante rettighedshavere.

Når kunden via Mira Internet ApS’ net og servere har forbindelse til tredjemand, f.eks. i forbindelse med handel på Internettet eller ved erhvervelse af andre netydelser end de mellem kunden og Mira Internet ApS aftalte, har Mira Internet ApS intet ansvar for kundens og tredjemands indbyrdes mellemværende.

11. Erstatningsansvar
Kunden har med de nedenfor anførte begrænsninger ret til erstatning i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Mira Internet ApS eller nogen, som Mira Internet ApS har ansvaret for.

Mira Internet ApS er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af forsinkede oprettelser, afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af teleudbydernes offentlige telenet og Internettjenesten i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller er pålagt af tilsynsmyndighederne, medmindre Mira Internet ApS har forsømt at begrænse ulemperne herved.

Mira Internet ApS er aldrig erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af at Internettjenesten ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes, tab som følge af tab af personlige data og installeret software og lignende.

Mira Internet ApS påtager sig heller ikke ansvar for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer.

12. Force majeure
Mira Internet ApS er aldrig erstatningsansvarlig såfremt afbrydelse eller den manglende udførelse skyldes forhold uden for Mira Internet ApS’ kontrol, herunder lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, strejke og lockout, herunder blandt Mira Internet ApS’ egne medarbejdere, blandt Mira Internet ApS’ underleverandører, ved overbelastning af nettet, ved fejl i andres netværk og ved systemnedbrud (force majeure).

13. Opsigelse
ADSL-abonnementet er uopsigelige i de første 6 måneder. Abonnementet kan herefter opsiges med et varsel på 30 dage.

Øvrige abonnementer er uopsigelige de første tre måneder. Herefter skal opsigelse ske med minimum 1 måneds varsel inden udløbet af en periode.

Opsigelse skal ske elektronisk eller skriftligt.

Såfremt abonnementet ikke opsiges inden for de første seks måneder, løber abonnementet automatisk videre, indtil det opsiges i overensstemmelse med ovenstående opsigelsesregler.

Ønsker Mira Internet ApS at opsige abonnementet, skal dette ske med 30 dages varsel.

Hvis Mira Internet ApS beslutter helt eller delvist at ophøre med at udbyde bestemte abonnementstyper og/eller hertil knyttede sær- eller tillægstjenester, skal dette ligeledes ske med 30 dages varsel.

Mira Internet ApS’ opsigelse kan ske såvel skriftligt som elektronisk.
Ved Mira Internet ApS’ opsigelse af et abonnement, opgør Mira Internet ApS parternes mellemværende og foretager refusion eller opkrævning af et eventuelt differencebeløb, forudsat at dette overstiger 25 kr.

Forudbetalt abonnement refunderes ikke.

Eksisterende data fra hjemmesider og mailsystemer vil ved et abonnements opsigelse eller ophævelse, blive slettet ved abonnementets ophør.

14. Kundens misligholdelse
I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen er Mira Internet ApS som hovedregel berettiget til uden varsel at afbryde kundens forbindelser til Internettjenesten. Mira Internet ApS skal snarest herefter give meddelelse til kunden om lukningen og årsagen hertil.

Følgende forhold anses bl.a. for væsentlig misligholdelse:

A.    Kunden undlader rettidigt at opfylde sine betalingsforpligtelser i henhold til abonnementsaftalen.
B.    Kunden undlader at give meddelelse om adresseændring.
C.    Kunden giver Mira Internet ApS fejlagtige oplysninger i forbindelse med oprettelsen eller ved adresseskift.
D.    Kunden skaffer sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet Internet.
E.    Kunden medvirker til groft spild eller misbrug af Internettes ressourcer eller Internettets funktion, herunder spredning af virus, orme og kædebreve.
F.    Kunden gentagne gange og groft overtræder den til enhver tid gældende Netikette (de uskrevne regler for god skik på Internettet).
G.    Kunden benytter Internet til overtrædelse af gældende dansk lovgivning – herunder krænkelse af ophavsret, personforfølgelse mv.

Afbrydelse af forbindelsen som følge af misligholdelsen medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode.

En kunde, der væsentligt har misligholdt abonnementsaftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå aftale om abonnement på Internettjenesten med Mira Internet ApS, før gælden er betalt.

Hvis kunden retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, herunder betaler forfalden gæld, kan kunden atter erhverve Internetabonnement hos Mira Internet ApS. Kunden skal dog være opmærksom på, at kundens eksisterende data fra hjemmesider og mailsystemer vil blive slettet efter den første lukning. Disse data kan herefter ikke genetableres. Mira Internet ApS kan endvidere ikke herefter garantere at de ressourcer, herunder domænenavne m.m., som kunden havde adgang til før afbrydelsen, er til kundens rådighed ved nyoprettelsen.

Mira Internet ApS forbeholder sig ret til øjeblikkelig lukning af abonnementet såfremt det benyttes til åbenlys chikane af Mira Internet ApS’ eller andre udbyderes kunder. Dette gælder også hvis den pågældende kunde bevidst eller ubevidst belaster systemet således det bliver til gene for Internettets øvrige brugere.

15. Ændring af vilkår og priser
Mira Internet ApS kan foretage ændringer af disse abonnementsvilkår med et varsel på 30 dage. Kunden skal underrettes ved fremsendelse af en meddelelse, eventuelt via e-post eller i forbindelse med udsendelse af en opkrævning. Kunden har i dette tilfælde mulighed for at opsige aftalen inden ændringerne træder i kraft. Mindre ændringer af abonnementsvilkårene, ændring af abonnementsvilkår for funktioner, supplerende tjenester og faciliteter samt ændringer af oprettelsesafgifter, abonnementsafgifter og forbrugsafgifter, kan meddeles kunden med 30 dages varsel ved annoncering på Mira Internet ApS’ hjemmeside (http://www.mira.dk/), via brev eller via e-post.

Såfremt en prisændring udelukkende skyldes en afgiftsændring vil priserne dog kunne reguleres uden forudgående varsel. I så fald vil prisstigningen udgøres af den økonomiske nettokonsekvens af afgiftsændringen.
Ændring af særlige afgifter, gebyrer m.v. kan ske ved indførelse i Mira Internet ApS’ prisoversigt eller ved meddelelse herom på Mira Internets hjemmeside.

Ændringer, som udelukkende er til kundens fordel, f.eks. prisnedsættelser, kan foretages uden forudgående varsel.

16. Klageadgang
Mira Internet ApS modtager og behandler skriftlige klager over regningens og aftalens forhold såfremt disse fremsendes pr. brev.

Spørgsmål eller klager til fremsendte regninger skal gøres gældende senest fire måneder efter regningens dato. Krav om evt. prisreduktion skal gøre gældende senest 1 måned efter fakturaens modtagelse.

Såfremt der kan opnås enighed om at de leverede ydelser har været mangelfulde, kan der opnås hel eller delvis tilbagebetaling af abonnementsafgifter og/eller opkaldsafgifter. Evt. tilbagebetaling vil ske senest en uge efter afslutningen på klagebehandlingen.

Ved eventuel uenighed over klagebehandlingen eller uenighed mellem Mira Internet ApS og dig som kunde om forhold vedrørende Internetaftalen, kan spørgsmål indbringes for Forbrugerklagenævnet, Amagerfælledvej 56, 2300 København S, tlf. 7013 1330.

Dette gælder for så vidt angår klager over Internetaftalen, dvs. indgåelse af aftale eller afvikling af aftaleforhold og forhold i relation til aftalen, fx kvaliteten af teleydelsen og debitering af tidsforbrug.

Regningsklager vedrørende teleforbrug behandles af Teleankenævnet, Nørre Voldgade 48 st, 1358 København K, tlf. 3318 6900.

17. Værneting og lovvalg
Enhver tvistighed mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, skal anlægges ved retten i Holstebro. Mira Internet ApS er dog berettiget til at kræve voldgiftsbehandling efter dansk rets almindelige regler.
Dansk ret er gældende ved tvistighedernes behandling.

18. Ikrafttrædelse
Disse vilkår træder i kraft den 25.07.2003. Denne revision erstatter alle tidligere. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.
Følgende debitorregler gælder for tilmelding og betaling via BetalingsService (BS):

§1 Definitioner
BetalingsService: Et betalingssystem, der automatisk gennemfører betalinger mellem Deres konto og Deres kreditors konto. Der vil normalt være tale om hævninger på Deres konto, men der kan også ske indbetalinger på Deres konto.

Tilslutningsaftale: En skriftlig aftale mellem Dem og Deres pengeinstitut om, at De kan benytte BetalingsService

Betalingsaftale: En aftale mellem Deres kreditor og Dem om, at BetalingsService benyttes til betalinger vedrørende det/de i aftalen anførte skyldforhold. De kan indgå en betalingsaftale med Deres pengeinstitut på kreditors vegne eller direkte med kreditor.

Betalingsdag: Den dag beløbet hæves på Deres konto.

Ekspeditionsdag: Alle dage undtagen lørdage, søn- og helligdage, juleaftensdag, og grundlovsdag.

PBS: PBS Danmark A/S, der administrerer BetalingsService og indgår aftale med kreditor om dennes tilslutning til BetalingsService.

§2 Tilslutning til BetalingsService
BetalingsService kan bennyttes til betaling af regninger fra de kreditorer, der er tilmeldt systemet.

Hvis De ønsker at benytte BetalingsService, skal De rette henvendelse til Deres pengeinstitut. Pengeinstituttet afgør efter en individuel vurdering, om en tilslutningsaftale kan indgås.

Når De indgår en tilslutningsaftale, forpligter De Dem til at overholde de til enhver tid gældende "Generelle regler for debitorer i BetalingsService".

Når De har indgået en tilslutningsaftale med Deres pengeinstitut, kan De indgå betalingsaftaler. Betalingsaftalen kan knyttes til den konto eller de konti, som De har aftalt med Deres pengeinstitut.

Når De indgår en betalingsaftale, giver De Deres pengeinstitut tilladelse til at overføre beløb mellem den af Dem anviste konto, og kreditors konto. Beløbet bliver overført efter anmodning fra kreditor og dækker betalinger i det/de pågældende skyldforhold til kreditor. Beløb hæves på kontoen på den dag, som i skyldforholdet til kreditor er defineret som sidste rettidige betalingsdag, medmindre andet er aftalt med eller meddelt af kreditor.

Når De ønsker at ændre den konto, som en betalingsaftale er tilknyttet, skal De meddele dette til Deres pengeinstitut.

§3 Dækning på kontoen
Der skal være dækning på Deres konto på den dag, som i skyldforholdet til kreditor er defineret som betalingsdagen. Er der ikke dækning på kontoen for samtlige dagens betalinger, er Deres pengeinstitut ikke forpligtet til at gennemføre nogen af dagens betalinger.

§4 Betalingsoversigten
Hvis der skal gennemføres betalinger i den kommende måned, vil der blive afsendt en eller flere betalingsoversigter, således at den/de ved normal postgang vil være fremme hos Dem inden månedsskiftet. Af betalingsoversigten fremgår beløbet, betalingsdagen, kreditors navn og diverse oplysninger om betalingen. Betalingsoversigten kan erstatte en faktura.

Det vil fremgå af Deres betalingsoversigt, at De har oprettet en ny betalingsaftale. Hvis der i samme måned, som betalingsaftalen er anført på betalingsoversigten, skal ske en betaling vedrørende dette forhold, og betalingen ikke står på betalingsoversigten, skal De betale på anden vis. Efterfølgende betalinger vil ske via BetalingsService.

De kan i Deres pengeinstitut bestille kopi af betalingsoversigten for indeværende og de 2 foregående kalendermåneder. De kan få oplyst prisen for en kopi af betalingsoversigten ved henvendelse til Deres pengeinstitut.

§5 Gennemførelse af en betaling
Overførsel af beløb mellem Deres konto og kreditors konto sker på grundlag af oplysninger fra kreditor.

§6 Kvittering
Hvis en betaling, der fremgår af betalingsoversigten, også står på Deres kontoudskrift, betragtes kontoudskriften i forhold til kreditor som en kvittering for betalingen, idet der dog tages forbehold for, at beløbet, jf. §11, kan være tilbageført.

Ønsker De særskilt kvittering for en betaling, som er gennemført i løbet af de foregående 15 måneder, kan De bestille den i Deres pengeinstitut. De kan få oplyst prisen for en kvittering ved henvendelse til Deres pengeinstitut.

§7 Deres afvisning af en betaling
Ønsker De, at en betaling ikke skal gennemføres, eller at en betaling skal

tilbageføres, kan De få betalingen afvist, såfremt Deres meddelelse herom er kommet frem til Deres pengeinstitut senest den 7. i betalingsmåneden. Hvis

denne dag ikke er en ekspeditionsdag, er fristen den første ekspeditionsdag derefter.

Hvis betalingen allerede er gennemført, vil beløbet blive tilbageført fra kreditors konto til Deres konto, jf. §11.

Afvisningen gælder kun for den konkrete betaling. Ønsker De at standse fremtidige betalinger generelt, skal De afmelde Deres betalingsaftale, se §8.

§8 Deres afmelding af en betalingsaftale
Ønsker De at afmelde en betalingsaftale, skal De meddele dette til Deres pengeinstitut. Afmeldingen får virkning hurtigst muligt, dog senest for betalinger, der skal finde sted på 3. ekspeditionsdag efter, at afmeldingen er modtaget i Deres pengeinstitut.

§9 Ophør
Såfremt kontoforholdet med pengeinstituttet ophører, anses tilslutningsaftalen for bortfaldet.

En betalingsaftale kan bortfalde, såfremt betalingsaftalen ikke har været benyttet inden for en periode på 15 måneder. De vil få meddelelse herom på den førstkommende betalingsoversigt.

Såfremt kreditor ophører med at være tilmeldt BetalingsService, anses Deres betalingsaftale med kreditor automatisk for bortfaldet.

§10 Opsigelse/Ophævelse af tilslutningsaftalen
De kan til enhver tid opsige tilslutningsaftalen skriftligt over for Deres pengeinstitut.

Deres pengeinstitut kan opsige tilslutningsaftalen skriftligt med 1 måneds varsel. I tilfælde af væsentlig misligholdelse, herunder at De gentagne gange ikke har haft dækning på Deres konto jf. §3, kan Deres pengeinstitut hæve aftalen uden varsel. De vil modtage en skriftlig og begrundet meddelelse fra Deres pengeinstitut herom.

En opsigelse får virkning hurtigst muligt, dog senest for betalinger, der skal finde sted 3 eller flere ekspeditionsdage efter, at pengeinstituttet har modtaget Deres opsigelse, eller når pengeinstituttets opsigelse er trådt i kraft.

Opsigelse/ophævelse af tilslutningsaftalen medfører bortfald af samtlige Deres betalingsaftaler.

§11 Tilbageførsel af en betaling
Deres pengeinstitut skal tilbageføre en betaling til Deres konto, hvis:
1.1. En gennemført betaling er afvist af Dem, se §7. Beløbet vil blive tilbageført til Deres konto senest 2 ekspeditionsdage efter, at De har givet pengeinstituttet meddelelse om afvisningen.
1.2. De har fremsat indsigelse mod gyldigheden af en betalingsaftale over for pengeinstituttet uden unødigt ophold, og kreditor ikke kan dokumentere, at der foreligger en gyldig betalingsaftale.
Indsigelser vedrørende skyldforholdet, herunder vedrørende beløbets størrelse, skal De rette direkte til kreditor. Deres pengeinstitut kan foretage tilbageførsel hvis:
2.1. der ikke er dækning på Deres konto på betalingsdagen, og betalingen overstiger kr. 1.000,-,
2.2. der er fejl ved kreditors oplysninger til brug for opkrævningen eller fejl ved behandlingen af oplysningerne,
2.3. Deres pengeinstitut har hævet tilslutningsaftalen før betalingsdagen,
2.4. betalingsaftalen er faldet bort, fordi Deres kontoforhold med pengeinstituttet er ophørt før betalingsdagen, se §9.

De vil modtage meddelelse om tilbageførslen, enten umiddelbart efter tilbageførslen eller på førstkommende kontoudskrift.

De vil få dækket Deres rentetab, hvis der foretages tilbageførsel i henhold til pkt. 1.2 eller 2.2.

Hvis rentetabet er mindst kr. 25, vil De automatisk få dækket Deres rentetab. Rentetabet beregnes på grundlag af den i "lov om renter ved forsinket betaling m.v." fastsatte rente.

Hvis rentetabet er under kr. 25, eller De kan dokumentere et større rentetab end det, som De automatisk har fået godtgjort, vil De få dækket rentetabet ved at rette henvendelse til Deres pengeinstitut med Deres dokumenterede rentetab.

§12 Force Majeure
Pengeinstitutterne og PBS er ikke ansvarlige for tab, der skyldes force majeure, herunder lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, naturkatastrofer, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot eller blokade. Dette gælder, selv om pengeinstitutterne eller PBS er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af pengeinstitutternes eller PBS' funktioner.

§13 Fejl, forsinkelse m.v.
Hvis der er fejl eller forsinkelse ved en betaling eller en advisering, og dette skyldes de involverede pengeinstitutter eller PBS, skal disse afhjælpe fejlen eller levere på ny, hvis dette er praktisk muligt og kan ske uden økonomiske konsekvenser, som står i misforhold til den aftalte ydelse.

Pengeinstituttet er ansvarlig for direkte tab, som påføres Dem, og som skyldes, at de involverede pengeinstitutter eller PBS har handlet uagtsomt. Dette gælder dog ikke i det omfang, tabet skyldes Deres egne forhold.

De involverede pengeinstitutter og PBS er ikke ansvarlige for indirekte tab.

Kreditor bærer risikoen i forhold til Dem, hvis der er forsinkelse, fejl eller mangler ved en betaling. Kreditor kan derfor ikke gøre misligholdelsesvirkninger gældende over for Dem i denne anledning.

Såfremt den automatiske betaling ikke gennemføres på grund af, at Deres pengeinstitut standser sine betalinger eller går konkurs, kan kreditor på anden vis opkræve beløbet hos Dem, medmindre andet følger af lovgivningen. Kreditor kan i denne situation ikke gøre misligholdelsesvirkninger gældende

over for Dem som følge af, at betalingen ikke er blevet gennemført via BetalingsService, såfremt De betaler inden for den af kreditor fastsatte nye frist.

§14 Priser
De kan ved henvendelse til Deres pengeinstitut få oplyst eventuelle priser, herunder prisen for den kontoform, betalingsaftalen er tilknyttet, prisen for kopi af betalingsoversigt mv.

§15 Ændring af reglerne
Disse regler kan ændres med 1 måneds skriftligt varsel. Væsentlige ændringer vil ske med 3 måneders skriftligt varsel. Ændringerne kan f.eks. meddeles på betalingsoversigten.

Nyheder

Udgivet d. 03.01.2020

Jysk IT Partner Aps overtager pr. 1. januar 2020 de fleste af Mira Internets daglige aktiviteter....

Læs mere

Sponsor for DM i H-Boat 2017
Udgivet d. 01.03.2017

Mira Internet er indtrådt som sponsor af hjemmeside til Danmarksmesterskabet for H-både 2017 som...

Læs mere

Hurtigere internet i følgende områder i 2016
Udgivet d. 12.02.2016

I 4 kvartal vil følgende centraler / fremskuddet centraler blive opgraderet rundt om i landet,...

Læs mere